Oczyszczalnia ze studnią chłonną

Oferta
Oczyszczalnie ze studnią chłonną

   Studnia chłonna jest najprostszym urządzeniem służącym do odprowadzania wstępnie oczyszczonych ścieków do gruntu z oczyszczalni przydomowych, rozwiązanie dla małych działek. Są w kształcie dzwonu bez dna i z przepuszczalnymi otworami w dolnej części. Ścieki infiltrują do gruntu przez dno i ściany boczne studni oraz warstwy żwiru odpowiedniej granulacji. Kryteria lokalizacyjne dla studni chłonnych są analogiczne jak dla konwencjonalnych systemów drenażowych. Najważniejsze jest utrzymanie właściwej odległości pomiędzy dnem studni i poziomem wody gruntowej, która powinna wynosić min. 1,5 m.
   Według zaleceń polskich studnie chłonne mogą być stosowane we wszystkich gruntach kategorii A,B,C. Przy określaniu wymiarów studni o podstawie koła uwzględnia się jako powierzchnię filtracji powierzchnię dna i ścian wykopów do wysokości ok. 1 m nad dnem.
   Zastosowanie studni chłonnej polecane jest w szczególności dla oczyszczalni biologicznych ponieważ jej konstrukcja sprawia że posiada mniejszy stopień doczyszczania ścieków niż tradycyjny drenaż.
   Nalezy kierować się zasadą że jeśli jest grunt kategorii C (bardzo często na Lubelszczyźnie) to wybieramy drenaż a studnie gdy nie ma miejsca lub oczyszczania będzie biologiczna. Natomiast jeśli grunt jest kategorii A lub B to można rozważyć zastosowanie studni w zamian drenażu.


studnia chłonna studnia chłonna